Bendras tinkamo pareiškėjo NVO Programos Lietuvoje paramai gauti apibrėžimas

pagal | 2019 30 gruodžio

Tinkamas pareiškėjas yra nevyriausybinė organizacija (NVO). Šios Programos rėmuose NVO laikoma pelno nesiekianti savanoriška organizacija, įsteigta Lietuvos Respublikoje, registruota kaip juridinis asmuo, kurios veiklos tikslas nėra komercinių interesų tenkinimas, nepriklausoma nuo vietinės, regioninės ir centrinės valdžios, valstybės institucijų, politinių partijų ir verslo organizacijų. Religinės institucijos ir politinės partijos nelaikomos NVO.

Proejektų pareiškėjų tinkamumui nustatyti taikomi administracinės atitikties ir veiklos principų kriterijai:

 1. Pareiškėjas yra Lietuvoje registruotas juridinis asmuo. Pareiškėjo juridinio asmens forma nėra svarbi, kadangi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nėra reglamentuotas NVO apibrėžimas.
 2. Pareiškėjas yra pelno nesiekianti organizacija, t. y. organizacija, kuri nebuvo įsteigta siekiant gauti pelną, ir neveikia kaip pelno siekianti organizacija. Pareiškėjas gali turėti apmokamus darbuotojus ir gali vykdyti pajamas teikiančias veiklas ar rinkti lėšas; nepaisant to, šios veiklos neturi būti pagrindinis organizacijos tikslas, o tik lėšų šaltinis organizacijos tikslams siekti.
 3. Pareiškėjo nariai negali būti komerciškai suinteresuoti šios organizacijos veiklos ar komercinių veiklų rezultatais, ir negali per šią organizaciją tenkinti savo komercinių ar profesinių interesų. Verslo ir profesinės asociacijos nėra tinkami pareiškėjai.
 4. Pareiškėjas yra savanoriška organizacija, sukurta individų ar jų grupių laisva valia, kurios veikloje paprastai yra savanoriškos veiklos ar jos elementų.
 5. Pareiškėjas yra organizacija, veikianti viešojoje sferoje visuomenės labui, besirūpinanti žmonių, jų grupių ar visos visuomenės gerove.
 6. Pareiškėjas, kuris yra naryste grįsta organizacija, turi skaidrią struktūrą ir renkamą pirmininką ir (ar) valdybą/tarybą, bei yra atskaitingas savo nariams ir rėmėjams (taikoma tik asociacijoms).
 7. Pareiškėjas yra nepriklausomas nuo vietinės, regioninės ar centrinės valdžios ar kitų valdžios institucijų. Pareiškėjo veiklos rezultatais nėra tiesiogiai suinteresuotos valdžios ir valstybės institucijos1, valstybei priklausančios ar jos valdomos įmonės, taip pat savivaldybės ar kitos vietinės ir regioninės valdžios institucijos, joms priklausančios ar jų valdomos įmonės.
 8. Pareiškėjas nėra politinė partija ir yra nepriklausomas nuo politinių partijų. Pareiškėjo veiklos rezultatais nėra tiesiogiai suinteresuotos politinės partijos2. Pareiškėjas nevykdo veiklos, siejamos su konkrečia politine partija ar politiniu judėjimu. Pareiškėjas nepropaguoja ir netapatina savęs su konkrečios politinės partijos/judėjimo idėjomis.
 9. Pareiškėjas yra nepriklausomas nuo verslo organizacijų. Pareiškėjo veiklos rezultatais nėra tiesiogiai suinteresuoti verslo subjektai3. Pareiškėjas negali gauti daugiau kaip 50% visų savo įplaukų iš verslo organizacijų ir kitų NVO, tiesiogiai ar netiesiogiai priklausomų nuo verslo organizacijų, ar nuo jų priklausiusių per paskutinius dvejus metus iki paraiškos pateikimo dienos, išskyrus paramą veikloms, skirtoms viešajam interesui tenkinti. 
 10. Pareiškėjas nėra religinė institucija, religinė bendruomenė ar religinė bendrija. Tikėjimu paremtos organizacijos ir nacionalinės Raudonojo Kryžiaus draugijos gali būti tinkami pareiškėjai, jei jos atitinka kitus keliamus reikalavimus, o prašomos finansuoti veiklos tiesiogiai susijusios su Programos tikslais, bei tiesiogiai ar netiesiogiai nepropaguoja religinės doktrinos, misijos ar nekreipia į konkretų tikėjimą.
 11. Pareiškėjas nėra bankrutavęs ar bankrutuojantis, reorganizuojamas ar likviduojamas.
 12. Pareiškėjas neturi mokestinių skolų valstybės ar savivaldybės biudžetui, ar valstybinio socialinio draudimo fondui.
 13. Pareiškėjas nėra pripažintas kaltu įsiteisėjusiu teismo sprendimu dėl nusikalstamų veikų, susijusių su EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos, ar ES struktūrinių fondų, ar kitų viešųjų fondų lėšų panaudojimu.
 14. Pareiškėjas neteikia neteisingos ar klaidinančios informacijos paraiškoje ir lydinčiuose dokumentuose, bei nenuslepia informacijos, taip pat ir apie galimus interesų konfliktus.
 15. Pareiškėjas vykdo veiklą mažiausiai vienerius metus iki paraiškos pateikimo dienos ir turi bent vienerių metų patirtį srityje, kurioje pageidauja vykdyti projektą, ir kuri atitinka NVO Programos tikslus bei paramos sritis.
 16. Pareiškėjas turi ir esant poreikiui gali pateikti įrodymus, patvirtinančius pakankamus projektų valdymo ir ekspertinius gebėjimus teikiamo projekto srityje.
 17. Pareiškėjas nedaro ir nebando daryti bet kokios tiesioginės ar netiesioginės įtakos NVO Programos Operatoriaus ar Finansinių Mechanizmų Biuro atstovams viso NVO Programos Lietuvoje įgyvendinimo laikotarpiu.

Kilus abejonėms dėl atitikimo išvardintiems kriterijams, pareiškėjai gali kreiptis į Programos Operatorių. Savo ruožtu, esant abejonių dėl pareiškėjų atitikimo tinkamumo kriterijams, Programos Operatorius gali kreiptis į Finansinių Mechanizmų Valdybą.

1 – Organizacija negali veikti atitinkamos institucijos ar valstybės įmonės interesams tenkinti, ir per ją negali būti tenkinami valstybės institucijos ar valstybės įmonės interesai.

2 – Organizacija negali veikti atitinkamos politinės partijos ar judėjimo interesams tenkinti, ir per ją negali būti tenkinami politinės partijos ar judėjimo interesai.

3 – Organizacija negali veikti atitinkamos verslo organizacijos interesams tenkinti, ir per ją negali būti tenkinami verslo organizacijos interesai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *